Van harte welkom op CLBch@t.

Tijdens onze openingsuren kan je hier een anoniem chatgesprek hebben met een CLB-medewerker.
Heb je vragen over je studies? Wil je praten over hoe je je voelt? Wil je graag wat advies over hoe je met iets moet omgaan? Heb je vragen over je gezondheid of over het medisch onderzoek op het CLB? Je kan met elke vraag terecht op CLBch@t. Onze medewerker zal met jou kijken hoe je best geholpen wordt. Ook ouders en leerkrachten kunnen een vraag stellen op CLBch@t.
Als je vragen hebt over je studierichting dan kan je misschien eerst eens kijken op www.onderwijskiezer.be of je daar een antwoord op je vraag kan vinden.

Ook tijdens de schoolvakanties is CLBch@t regelmatig geopend. Indien dit het geval is geven we dat aan op onze website.

CLBch@t is een initiatief van jouw CLB
         

CLBch@t - Hoe werkt het?

 

Op de chat praat je met een medewerker van het CLB.

Je kan je verhaal vertellen, een vraag stellen, … of samen met je chatbegeleider bekijken wat je zou willen bereiken, en hoe je dat kan aanpakken.

De CLB-medewerker chat enkel met jou. Een chatgesprek duurt maximum 45 minuten, zodat ook andere leerlingen een kans krijgen om te chatten.

Als je op de chatknop klikt, kan je voor je begint te chatten, eerst wat informatie over jezelf geven. Dit kan de chatbegeleider helpen jou een antwoord te geven. Waar je naam gevraagd wordt, moet je iets schrijven. Anders gaat de chatdeur niet open. Dit kan jouw naam zijn maar even goed een nickname zodat je perfect anoniem kan blijven.

CLBch@t is een initiatief van jouw CLB
         

De spelregels

 

Het chatprogramma is anoniem en veilig.

Het is voor anderen niet mogelijk om het gesprek mee te volgen of te onderbreken. Na het gesprek blijft geen spoor achter op jouw computer. Niemand kan dus zien dat je met ons contact hebt gezocht.

Wij bewaren het chatgesprek anoniem. We doen dit om te kunnen leren hoe onze chatgesprekken steeds beter kunnen worden.

Maak je jezelf bekend tijdens de chat? Dat mag. Onze medewerkers hebben beroepsgeheim.

CLBch@t is een initiatief van jouw CLB
         

Bezet, wat nu?

Al onze medewerkers zijn in gesprek? Dat kan.
Het is soms erg druk op de chat. Het is dus mogelijk dat je niet onmiddellijk binnen geraakt.
Even geduld en nog eens opnieuw proberen.

Heb je een dringende vraag? Ben je in nood?
Dan zoek je best contact met een volwassene die je vertrouwt. Bij een levensbedreigende situatie bel je onmiddellijk het alarmnummer 112. Heb je vooral behoefte aan een luisterend oor, dan kan je dag en nacht (ook anoniem) telefonisch contact opnemen met Tele-Onthaal op het nummer 106.

Wil je liever niet wachten?
Als je meteen wil chatten kan je proberen bij andere chataanbieders:

Mijn CLB

Je vraag kan je ook stellen aan de CLB-medewerker van jouw school. Je kan een mailtje sturen, of een afspraak vragen, of telefoneren...                               

Je vindt alle informatie over jouw CLB via de website onderwijskiezer.

 

CLBch@t is een initiatief van jouw CLB
         

CLBch@t jaarverslag

Een overzicht van de verwezenlijkingen van CLBch@t in het schooljaar 2016-2017 vind je in ons jaarverslag.                                                                              

Je kan het jaarverslag hier lezen: jaarverslag CLBch@t 2016-2017 (pdf).

privacyverklaring CLBch@t

privacyverklaring CLBch@t

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens als gebruiker van CLBch@t. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wilt opnemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens of via het contactformulier.

CLBch@t
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
tom.billiet@clbonline.be

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door CLBch@t verwerkt met het oog op volgende doelen:
 • Om te kunnen chatten: De gegevens die je ons bezorgt maken het mogelijk een goed gesprek te voeren en je een zo duidelijk mogelijk antwoord te geven op je vraag.
 • Om de kwaliteit van onze dienst te kunnen verbeteren: Gesprekken waaruit alle namen en verwijzingen naar personen zijn verwijderd worden gebruikt om onze medewerkers verder te bekwamen in het voeren van kwaliteitsvolle chatgesprekken.
 • Om veel- en nepchatters op te sporen en een gericht beleid te kunnen voeren.
 • Om onze website en onze dienstverlening te verbeteren op basis van de feedback die je ons bezorgt (bv n.a.v. een bericht via het contactformulier).
Om deze doelen na te streven, verzamelen, verwerken en bewaren wij de volgende persoonsgegevens van jou:
 • Persoonlijke identiteitsgegevens : de doorgegeven naam (mag een nickname zijn), IP-adres; geolocatiegegevens;
 • Persoonlijke kenmerken (indien je die doorgeeft) zoals geslacht en leeftijd;
 • De datum en tijd, de lengte, het onderwerp en het transcript van je chatgesprek.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doelen waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Cookies

Wanneer je de cookiemelding op onze website sluit wordt dit opgeslagen in een phplive_cookie_ok om te verhinderen dat de boodschap opnieuw verschijnt. Deze cookie wordt verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Er worden ook Google Analytics cookies opgeslagen. Deze cookies dienen om statistische gegevens over bezoekersaantallen voor onze website bij te houden. Google Analytics cookies worden beheerd door Google Inc. Gelieve Google Inc. te contacteren voor informatie over Google Analytics cookies.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internet omgeving (webhosting).
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

CLBch@t bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Persoonlijke identiteitsgegevens (IP-adres en nickname) en kenmerken (doorgegeven leeftijd,…) worden niet langer dan 5 jaar bewaard.
Ook transcripten van de gesprekken worden niet langer dan 5 jaar bewaard.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn gehouden aan het beroepsgeheim.

Jouw rechten omtrent je gegevens

 • Je hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.
 • Je hebt recht op correctie en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Je mag eisen dat je persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer je terugkomt op je toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.
 • Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken wanneer je de juistheid van die gegevens betwist of wanneer je je verzet tegen de verwerking van de gegevens zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met jouw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.
 • Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens om redenen die verband houden met je bijzondere situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.
 • Je kunt de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat je deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op jouw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van jouw toestemming hebben verkegen, kan je jouw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren. Om jouw identiteit te controleren vragen wij je dan om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt daarnaast altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

CLBch@t kan zijn privacy statement wijzigen. Van een eventuele wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Onderstaande datum wordt dan ook aangepast.

Laatste aanpassing Privacyverklaring: 23/05/2018